Tromsø Sjakklubbs lover

– Stiftet 12. januar 1918 –

Lover av 25. mai 1992

§1        FORMÅL

Klubbens formål er å dyrke sjakk under vennskapelig samvær, være et samlingspunkt for medlemmene og virke for sjakkens fremme.

§2      TILSLUTNING

Klubben er tilsluttet Troms og Nordre Nordland Sjakkrets og Norges Sjakkforbund.

(Sist endret årsmøte 1. februar 2001).

§3        MEDLEMMER

a)   Inntak av nye medlemmer godkjennes av styret eller den styret bemyndiger.

b)   Nye medlemmer meldes straks inn i krets og forbund.

c)   Medlemmene plikter til enhver tid å oppfylle sine økonomiske forpliktelser overfor klubben.

d)  Medlemmenes nedre stemmerettsalder er 14 år.

e)   Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet og nyter alle medlemsrettigheter med fritak for årskontingent og startavgift i klubbens turneringer.

f)    Styret kan for alvorlige eller gjentatte overtredelser av klubbens bestemmelser ekskludere et medlem for kortere eller lengre tid.   Avgjørelsen kan appelleres til årsmøtet.

§4        STYRET

a)   Klubbens styre velges av årsmøtet for ett år om gangen og består av leder, kasserer, turneringsleder, rekrutteringsleder og materialforvalter og eventuelt inntil to personer til (Lov av 25. januar 1999).

b)   Som vararepresentanter for de fire styremedlemmene utenom lederen fungerer medlemmene av komiteene nevnt i §6 pkt. c), d), e) og f).

c)   Ved styrets konstituering utpekes nestleder og sekretær.

d)  Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer inkludert leder eller nestleder er tilstede.

e)   Ved stemmelikhet har lederen eller, i hans fravær, nestlederen dobbeltstemme.

f)    Klubbens materiell og økonomiske midler forvaltes av styret som er ansvarlig overfor årsmøtet. Styret skal på forhånd godkjenne all virksomhet som benytter klubbens navn eller utstyr. Alle inntekter fra slik virksomhet skal forvaltes av styret. (Presisering etter ekstra ordinært årsmøte 30. november1992 og ordinært årsmøte 1. februar 2001).

g)   Styret fungerer som klubbens valgkomite.

h)   Styret skal holde seg underrettet om og sette ut i livet de lover, beslutninger og bestemmelser som gjelder innenfor Norges Sjakkforbund og Troms og Nordre Nordland Sjakkrets. (Sist endret årsmøte 1. februar 2001).

§5        REVISJON

Til å granske klubbens regnskaper og styrets forvaltning velges på årsmøtet for ett år om gangen to revisorer, som skal avgi revisjonsberetning.

§6        KOMITEER

a)   Årsmøtet velger for ett år om gangen økonomikomite, turneringskomite, rekrutteringskomite og dokumentasjonskomite. (Korrigert 25 januar 1999).

b)   Komiteene skal avgi årsberetning til årsmøtet.

c)   Økonomikomiteen ledes av kassereren og har ytterligere to til fire medlemmer.  Komiteen skal føre klubbens regnskap og arbeide aktivt for å bedre økonomien.  Komiteen skal holde et ajourført medlemsregister. (Lov av 25 januar 1999).

d)  Turneringskomiteen ledes av turneringslederen og har ytterligere to til fire medlemmer.  Komiteen skal ta hånd om klubbens sportslige aktiviteter, drive resultatservice og ta ut lag for representasjon (Lov av 25 januar 1999).

e)   Rekrutteringskomiteen ledes av rekrutteringslederen og har ytterligere to til fire medlemmer, hvorav en foreldrerepresentant (foreldrerepresentanten er kontaktleddet til foreldreforeningen og velges ikke av årsmøtet).  Komiteen skal gi et best mulig tilbud for klubbens unge medlemmer, og arbeide for medlemsrekruttering, særlig blant barn og ungdom.  Komiteen skal se til at det dannes en foreldreforening (Lov av 25 januar 1999).

f)   Dokumentasjonskomiteen ledes av klubbavisredaktøren og har ytterligere to til fire medlemmer.  Komiteen skal gi ut klubbens medlemsblad.  Redaktøren har møte- og talerett på styremøter, og kan kalles inn til styremøter ved behov (Lov av 25 januar 1999).

g)   Komiteene supplerer seg selv dersom noen av deres medlemmer trekker seg  løpet av året.  Slike suppleringer må godkjennes av styret.

§7        ÅRSMØTET

a)   Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar og innkalles av styret med minst to ukers varsel (Korrigert 24, februar 2000).

b)   Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15. januar

(Korrigert  24. februar 2000).  Styret kan likevel fastsette en senere dato eller treffe vedtak om at saker skal kunne behandles på årsmøtet selv om fristen overskrides.

c)   Årsmøtets dagsorden skal være:

1.  Godkjenning av dagsorden.
2.  Valg av møteleder.
3.  Valg av referent.
4.  Fastsettelse av stemmetall og beslutningsdyktighet.
5.  Valg av to desisorer.
6.  Godkjenning av innkalling.
7.  Styrets årsberetning.
8.  Regnskap med revisjonsberetning.
9.  Komiteenes årsberetninger

(økonomi-, turnerings-, rekrutterings-, miljø/ordens- og aviskomite).

10.  Ansvarsfrihet for styret.
11.  Fastsettelse av budsjett og kontingenter for neste kalenderår.
12.  Innkomne forslag.
13.  Valg av leder.
14.  Valg av kasserer, turneringsleder, rekrutteringsleder og materialforvalter.
15.  Valg av komiteer i henhold til §6.
16.  Valg av revisorer.

d)  Valgene fortas av og blant klubbens medlemmer.  Hvert medlem har én stemme, jfr. dog §3, pkt. d).  Fraværende medlemmer kan ikke avgi stemme.

e)  Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst en firedel (1/4) av de stemmeberettigede er til stede.

f)   Beslutninger fattes med simpelt flertall unntatt i saker etter §8.
Ved stemmelikhet foretas først en ny avstemningsrunde, ved fortsatt likhet benyttes loddtrekning.  I spørsmål om ansvarsfrihet for styret er dog slik meddelt ved stemmelikhet.
Ethvert medlem kan forlange kreve avstemning.

g)   Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst en femdel (1/5) av de stemmeberettigede medlemmene ber om det.  Innkalling med angivelse av årsaken må skje minst to uker før møtedagen.

§8        LOVENDRINGER OG OPPLØSNING

a)   Lovforslag må være bekjentgjort for medlemmene senest to uker før møtedagen og krever to tredels (2/3) flertall på årsmøtet for å bli vedtatt.

b)   For oppløsning av klubben kreves det at forslaget er angitt i skriftlig innkalling senest to uker før møtedagen.  For gyldig vedtak kreves minst tre firedels (3/4) flertall på årsmøtet.
En beslutning om oppløsning må videre stadfestes ved skriftlig uravstemning blant alle stemmeberettigede medlemmer med minst tre firedels (3/4) flertall av de avgitte stemmer.
Hvis klubben legges ned, skal midlene tilfalle Norges Sjakkforbund, som skal bruke dem til beste for sjakklivet i Tromsø by.

Tromsø Sjakklubb på Facebook